2017. december 31., vasárnap

Ne légy önmagad

Újévi jókívánságként álljon itt az alábbi cikk, ami Greg Morse írása és a desiringgod.org honlapon jelent meg.
Hajlamosak vagyunk gyengeségeinket, rossz szokásainkat, bűneinket mentegetni: "én ez vagyok", és ezzel kimondjuk, hogy nem tudunk, vagy nem is szeretnénk változni. 2018 legyen egy olyan év, amikor Isten újjászülő és átformáló munkája felül emel minket azon, amit mi tudunk produkálni. Ábrázolódjon ki bennünk Krisztus!

Íme a cikk:

Ne légy önmagad
Sokak számára szlogen manapság, hogy: „légy önmagad”, „én ez vagyok”, „engem így szeressenek”. És amikor hozzák a formájukat, a vélt hitelesség megelőzi az udvariasságot, az önmegvalósítás győzedelmeskedik az önfegyelem felett, és az „én” – akármilyen is legyen – ünneplést kíván, soha nem felülvizsgálatot.
Ez a filozófia finoman a gyülekezetbe is beszivárog. Annak ellenére, hogy a Biblia minden parancsa ellene szól, a bűn meghatározása nyíltan elítéli, minden szó, ami Isten szentségéről és ítéletéről szól, figyelmeztet rá, mégis kimentjük bűnös hajlamainkat, mint a személyiségünk részét.
·         Ó, ő csak erős akaratú és független személyiség, azért nem engedelmeskedik a férjének.
·         Őmiatta ne aggódj, nem akar barátságtalan és hideg lenni másokkal, csak szégyenlős és befele forduló.
·         Igen, ő nem egy szellemi vezető egyéniség, de ne aggódj, ő nem az a mélyre ásó típus.
·         Ő miért nem növekszik az istenismeretben? Egyszerűen nem szeret sokat olvasni.
·         Miért tűnik úgy, hogy ő minden lánnyal flörtöl, aki az útjába kerül? Nem kell rosszra gondolni, csak ilyen játékos személyisége van, ő egyszerűen ilyen.
Az „én” sérthetetlenségéről alkotott ilyen kép ellentétes a bibliai gondolkodással. A személyiségünk kell fejet hajtson az Isten mércéje előtt és soha sem fordítva.
·         Feleségek, engedelmeskedjetek férjeteknek, ha erős akarattal rendelkeztek, vagy nem!
·         Befele forduló emberek, legyetek barátságosak és kedvesek akkor is, ha szeretnétek egy időre magányosan elrejtőzni!
·         Férjek, vezessétek feleségeteket, áradjon belőletek az Ige, akkor is, ha lazák szeretnétek inkább lenni!
·         Keresztyén, elmélkedj az Isten Igéjén éjjel és nappal, még akkor is, ha egyetlen könyvet sem olvastál el középiskola óta!
·         Rómeó, fogd vissza magad, és ne akard megnyerni minden nő szívét, még akkor sem, ha ez nagyon közel áll hozzád!

„Újonnan kell születnetek”
A bűneset óta önmagad lenni épp az ellentéte annak, amit Isten szeretne. A bűneset óta a mi valódi énünk felülmúlhatatlan az önmaga körüli forgolódásban; gyűlöli Istent, ami abban látszik, hogy nem helyezi Őt mindenek fölé. Ennél fogva a valódi énünk méltó a halálra.
Ez az evangélium botránya: minden férfinek, nőnek és gyermeknek – legyen bűnöző, „jó” ember, vallásos, vagy bárki más – azt üzeni, hogy újjá kell születnie ahhoz, hogy bemehessen az Isten országába (Jn 3:3). Azt mondja nekünk, hogy az újjá nem született ember, aki önmaga akar lenni, Isten haragjának teszi ki magát folyamatosan, és csak az ítéletét súlyosbítja (Róm 2:4-5).
Mindegy, hogy az igazi éned Mr. Rogershez, Gandhihoz vagy Sztálinhoz hasonlít, nem lehetsz igaz Isten előtt, az Ő elvárása szerint. Mindegyikünknek szükségünk van az Isten igazságára, ami Krisztusban van felkínálva (Fil 3:8-11), és új teremtések kell legyünk a Lélek által ahhoz, hogy bemehessünk az Isten országába (Jn 3:5). Jézus nem azt mondja, hogy légy önmagad, hanem: „újonnan kell születned” (Jn 3:7).

Légy több mint önmagad
Jézus azért halt meg a kereszten, hogy mi újonnan születhessünk. Ő hordozta az Ő Atyjának haragját, amíg mi „önmagunk voltunk”, és elküldte a Szent Lelkét, hogy új teremtéssé tegyen minket. A Lélek bennünk lakozik, akik újjászülettünk, azért, hogy egyre inkább kiábrázolódjon bennünk az új teremtés.
Ez az új teremtés jobb, mint amit el tudunk képzelni. Nem arra szolgál, hogy az ideális énünket megjelenítse, hanem hogy visszatükrözze Isten képmását. Isten úgy rendelte, hogy a megváltás által Fiához hasonlóvá váljunk (Róm 8:29), ahhoz, Akit ha most látnánk, amint Lewis írja, erős késztetést éreznénk az imádására.
Ezek szerint a „légy önmagad” csak akkor jó tanács, ha azt jelenti: „légy az az új személy Krisztusban.” Pál apostol újból és újból visszatér ide leveleiben:
„Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei” (Ef 5:8).
Más szavakkal Pál azt mondja a keresztyéneknek, hogy az identitásukat Krisztus határozza meg. A világosság gyermekeiként élünk, nem pedig világossággá kell váljunk, mert a mindenható Isten munkája által már azok vagyunk. Új teremtésekként új prioritásokkal és örömökkel rendelkezünk a Lélek újjászülő munkája által (2Kor 5:17).  
Az új teremtés akkor ábrázolódik ki bennünk, ha Krisztusra nézünk, és törekszünk hasonlóvá lenni hozzá (2Kor 3:18). Nem önmagunkra nézünk, hogy azzá váljunk, amit önmagunkban látunk, hanem Jézusra és azokra, akik Rá hasonlítanak, és a Lélek segítségével utánozzuk, amit látunk (Fil 3:17).

Ne légy önmagad. Légy attól több. Légy az, amire Isten rendelt. Légy új teremtés Jézusban!

2015. november 6., péntek

Igei gondolatok a Colectiv Club-ban történt katasztrófa kapcsán


Nagyon szomorú az, ami a múlt pénteken (2015. okt. 30.) történt Bukarestben. Mindenki igyekszik hangot adni a véleményének, a maga módján; mindenki hibás: a kormány, a különböző intézmények, az egyház, a bulizó fiatalok. Valóban, egy ilyen katasztrófának vannak felelősei, és vannak illetékesek is, akik ennek a tisztázásával foglalkoznak. Ami gond, hogy keresztyén körökben elterjedt egy álszent megnyugvás, hogy milyen jó, hogy nem velünk történt, és igaz, hogy Isten megbünteti a bűnt és a gonoszságot?
A Biblia kiegyensúlyozott gondolkodásra, alázatra és megtérésre serkent mindenkit. Lássunk néhány erre vonatkozó igét:

1. 1Móz 14. Lót elhagyja Ábrahámot, és egy nagyon erkölcstelen helyre, Szodomába költözik. Egy hadjárat során fogságba kerül másokkal együtt, és elhurcolják őket. Ábrahámban nincs egy szikra káröröm sem, hanem a hír hallatán azonnal mozgósítja embereit, és kiszabadítja a foglyokat. Megérdemelték az áldozatvállalást? NEEEM! Jézus a szeretet és a szolgálat területén többet vár el tőlünk, mint ami megszokott az emberek között. Ez a többlet fog jó példát szolgáltatni embertársaink előtt (Mt 5,46-47).

2. Neh 1,4-11. Nehémiás hírt kap arról, hogy Jeruzsálemben milyen állapotok uralkodnak. Mit tesz? Sír, gyászol, böjtöl, imádkozik. Volt neki valamilyen szerepe abban, hogy Jeruzsálem romba lett döntve? Még nem is élt akkor, amikor a Békesség Városa háborús övezet lett, mégis bűnbánattal imádkozik, többes szám első személyben. Azonosul azokkal, akik elmulasztották küldetésüknek betöltését, nem engedelmeskedtek Istennek. Sokszor panaszkodunk, hogy milyen nagy szellemi sötétség van környezetünkben, országunkban stb. Nehémiással együtt kell bűnbánatot tartsunk mindannyian, akik (hitvalló) keresztyénnek valljuk magunkat, mert mécsesnek, fáklyának rendelt minket Istenünk. A gyertya ne szidja a sötétséget, hanem világítson!

3. Lk 13,1-5. Ez esetben a hírvivők egy ítélkező véleményt szerettek volna hallani Jézustól, aminek a kicsengése az legyen, hogy akik elvesztek bűnösek voltak, mi pedig jók vagyunk, mert Isten megőrzött katasztrófáktól. Sokféleképpen rangsorolhatjuk az embereket, Jézus azonban egy kitétel alapján teszi, ami nem más, mint a megtérés: "ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el." Tehát emberi minősítésekre nincs szükség, de igazi és őszinte megtérésre annál inkább.

4. Itt van még a katedrálisok kérdése. Szükség van-e rájuk, vagy nincs? Jó és szükséges az összegyülekezési hely Isten népe számára. De próbáljuk meglátni a prioritásokat az Ige szempontjából. Pál apostol a következőket mondja: Isten "nem lakik emberkéz alkotta templomokban" (ApCsel 17,24). Isten gyermekeiről azonban a következőket mondja: "ti Isten temploma vagytok" (1Kor 3,16). Ennek fényében érthető, hogy Isten nem a gazdagon díszített templomokban leli kedvét, hanem az Ő jelenlétét hordozó, és tervét végrehajtó emberekben. "Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,16).

2015. április 10., péntek

Igehirdetés szemléltetése kivetítő nélkül

Evangélizáló alkalmon szolgáltam ortodox nagypénteken, a Jn 12,32-33 alapján, és úgy gondoltam, hogy ha nagyon egyszerű módon is, de jó lenne szemléltetni az üzenetet. Jézus Krisztus személyének és megváltói munkájának a vonzó erejéről volt szó. Ez a vonzás az isteni szeretet megtapasztalása, a bűnbocsánat felkínálása, és a győzelmes élet lehetőségében nyilvánul meg.

2015. január 7., szerda

AZ ÉBREDÉS, AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN - C. H. SpurgeonJó nekünk, ha Istenhez közeledünk imádságban. Szomorkodunk, amikor látjuk, hogy sok gyülekezetben milyen kevés figyelmet kap a közösségi imaélet.
            Hogyan számíthatunk áldásra, ha túl lusták vagyunk ahhoz, hogy kérjük? Hogyan várhatunk pünkösdöt, ha nem gyűlünk össze, ugyanarra a helyre, hogy az Úrra várjunk? Testvéreim, nem várhatunk gyülekezeteinkben jó irányú változást addig, amíg az imaalkalmak nem fognak fontosabb helyet elfoglalni a hívők értékrendjében.
            De most, hogy összegyűltünk, hogyan kell imádkozzunk? Ne süllyedjünk a formalitásba, mert halottak leszünk, miközben azt hisszük, hogy élünk. Ne adjuk meg magunkat a hitetlenségnek, mert így hiába imádkozunk. Ó, bárcsak nagy hitünk lenne, amivel komoly imákat lehet felbocsátani!
            Összeelegyítettük a dicsőítést és a kérést, mint egy nagyszerű fűszerkeveréket, hogy jó illatú áldozatként tegyük Isten oltárára, ami Urunk Krisztus által. Most azonban nem komoly, átfogó könyörgésnek lenne az ideje? Az a javaslatom, hogy igazi és hiteles, világraszóló ébredésért imádkozzunk!

IGAZI ÉS MARADANDÓ ÉBREDÉS
            Örömmel szemlélem az élet bármiféle jelét, még akkor is, ha fellángol, majd elmúlik, és nem sietek elítélni semmilyen jó szándékú mozgalmat, azonban félek, hogy sok úgynevezett ébredés hosszútávon több kárt okozott, mint jót. A vallásos szerencsejátékok különböző fajtái sok embert elkápráztatnak, és ellenszenvessé tesznek az igazi istenfélelem józan gyakorlásával szemben.
            Az, hogy leleplezem a hamisítványt, nem azt jelenti, hogy alábecsülöm az igazi aranyat. Távol legyen. Igazán kívánni kell a szellemi élet valós és maradandó megújulását.
            Szükségünk van a Szentlélek természetfeletti munkájára, amint hatalommal tölti meg az Ige hirdetését, minden hívőt felruházva mennyei erővel, és mélységes hatást gyakorolva a közömbös emberek szívére, hogy Istenhez térjenek, és éljenek. Nem részegednénk meg a testi élvezetek borától, hanem beteljesednénk Lélekkel. Rendelkeznénk a mennyei tűzzel, válaszként az igaz emberek buzgó imájára. Nem tudnánk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz könyörögni, hogy feltűrje szent karját minden nép szeme láttára most, a hanyatlás és hiábavalóság napjaiban?

RÉGIMÓDI TANTÉTEL
            A régi tantételek szerinti ébredést szeretnők. Nem ismerek egyetlen olyan tantételt sem, ami jelenleg nem lenne szorgalmasan aláásva azok részéről, akik a védelmezői kellene legyenek. Nincs egyetlen - a lélek számára kedves - igazság, amely most ne lenne tagadva azok részéről, akiknek feladata azok hirdetése lenne. Számomra teljesen világos, hogy annak a  régi evangéliumnak a hirdetése általi ébredésre van szükségünk, amit Whitefield és Wesley is hirdetett.
            A Szentírás kell legyen minden tanítás tévedhetetlen alapja, hogy az emberiség romlottsága, megváltása és újjászületése félreérthetetlen formában legyen közölve.

SZEMÉLYES ISTENFÉLELEM
            Sürgősen szükségünk van megújulásra a személyes istenfélelem területén. Valójában ez a titka a gyülekezet virágzásának. Amikor az egyének megrendülnek az  állhatatosságban, akkor a gyülekezet is ide-oda hányódik. Amikor a személyes hit állhatatos, akkor a gyülekezet is ragaszkodik az ő Urához.
            Igazuk van az igazi istenfélő és szellemi embereknek, hogy az egyház jövője Isten kezében van. Ó, bárcsak lenne több igazi szent ember, életre keltve és betöltve a Szentlélek által, odaszánva az Úrnak és megszentelve az Ő igazsága által.

A HITÉLET OTTHON
Szeretnénk látni az ébredést a hitélet otthoni megélésében. A hívő család az istenfélelem bástyája volt a puritánok idejében, de ezekben a gonosz időkben az úgynevezett keresztyén családok százaiban nincs családi istentisztelet, nincsenek határok szabva a felnövő fiak számára, és nincs egészséges nevelés és fegyelmezés. Hogyan remélhetjük, hogy az Isten országa növekedjen, amikor annak tanítványai nem tanítják az evangéliumot saját gyermekeiknek?
            Hívő férfiak és nők, legyetek alaposak abban, amit tesztek, amit tudtok és taníttok! Legyen családotok Isten félelmében nevelve, ti magatok pedig legyetek „szentség az Úrnak”. Így állhattok meg sziklaként a tévtanítás és istentelenség dagadó hullámai között, amelyek tombolnak körülöttetek. 

ERŐTELJES, ODASZENTELT SZILÁRDSÁG
            Olyan ébredést szeretnénk, amely erőteljes, odaszentelt, szilárd életet eredményez. Igazi kegyességért esedeztem eddig, most ennek egyik kiemelkedő következményéért könyörgök. Szentekre van szükségünk, akik gyakorlottak a kiemelkedő szellemi életben, az Istennel személyes közösségben töltött idő által.
            A szentek nemes lelkületre tesznek szert azáltal, hogy állandó menedékük az a hely, ahol Istennel találkozhatnak. Ott tesznek szert imádságban arra az erőre, amire nekünk is annyira szükségünk van. Bárcsak lenne több John Knox-hoz hasonló emberünk, akinek az imái rettenetesebbek voltak Mária királynő számára, mint 10.000 ember! Bárcsak lenne több Illés, akinek a hite következtében a mennyek ablakai bezárultak, majd megnyílottak!
            Ez az erő nem egy hirtelen erőfeszítés következtében nyilvánul meg, hanem az Izrael Istenének odaszánt élet eredménye. Ha a lelki életünk csak annyi, amennyi nyilvános belőle, akkor egy üres, mulandó, hatástalan élet lesz, de ha fenntartjuk Istennel a titkon való közösségünket, akkor erősek leszünk a jó cselekvésében. Aki előkelő Istennél, az nagyra értékelt lesz az embereknél is, a nemesség igazi mértéke szerint.
            Vigyázz, hogy ne légy olyan, mint az épület falára támaszkodó féleresz, igyekezz, hogy a saját falaidon nyugodj, ami az Úr Jézusba vetett valós hit. Bárcsak senki közülünk ne esne az emberektől való függőség nyomorúságába! Olyan hívőket szeretnénk, akik hasonlóak az alaposan megépített családi házakhoz, amelyek nemzedékről nemzedékre megmaradnak, mint a táj meghatározó pontjai. Nem „karó-és-tapasztás” építmények, hanem alaposan elkészített épületek, amelyek kibírják az időjárás viszontagságait.
              Ha vannak állhatatos, mozdíthatatlan emberek, akik az Úr munkájában buzgólkodnak, akkor az Isten kegyelmének a dicsősége láthatóan megnyilvánul, nem csak őbennük, hanem a környezetükben is. Az Úr küldje el az ébredést az odaszentelt mennyei erő megnyilvánulásában!
            Prédikálj a kezeiddel, ha nem tudsz a száddal. Amikor a gyülekezetünk tagjain meglátszik az igazi istenfélelem gyümölcse, hamarosan érdeklődni fognak a fa után, amelyik ilyen gyümölcsöt termett.
            A szentek összegyülekezése az első része a pünkösdnek, a bűnösök gyülekezése pedig a második. Csak egy imaközösséggel kezdődött, de egy nagy bemerítéssel fejeződött be, amikor több ezren voltak a megtérők. Ó, ha a hívők imája mágnesként hatna a bűnösökre! Ó, ha a hűséges emberek minden összegyülekezése vonzóerőt jelentene másoknak Jézushoz! Bárcsak sok lélek közeledne Őhozzá, látva másokat, akik ugyanabba az irányba igyekeznek.
            „Urunk, mi most ezektől a szegény, balga késlekedőktől hozzád fordulunk, és közbenjárunk értük. Urunk térítsd meg őket, és megtérnek! Az ő megtérésük által, kérünk, hogy egy igazi ébredés kezdődjön el ma! Hadd terjedjen át minden háztartásra, majd jusson gyülekezetből gyülekezetbe, amíg az egész keresztyénséget lángra lobbantja a mennyei tűz. ”

2013. február 20., szerda

16. C. H. Spurgeon: Szántó János beszédei - a boldogulás titkáról

* "Nyerészkedés végett ne fogj furfangos vállalkozásba! Nem lesz nagy nyereséged, ha a mézet tüskéről nyalod le. Az ördög jegé­re menni veszélyes vállalkozás; lehet ugyan rajta korcsolyázni, de rossz vége lehet a já­téknak. Aki az ördöggel akar egy tányérból enni, annak hosszú kanala kell, hogy le­gyen. Földi javakért ne rohanj az örök kár­hozatba, mert az olyan, mintha kútba ful­ladnál egy korty friss vízért. Ne keveredj olyan dologba, amelyet később megbánsz. Jobb mezítláb járni, mint kocsin a pokolba rohanni. Jobb, ha éhezik a madár, mintha nyársra hizlalják."

* "Légy mértékletes minden dologban! Ru­hádhoz válassz magadhoz való erős szövetet és ne ülj fel a divatos hóbortnak. A fő, hogy a ruha tartós és meleg legyen, a divat és a szín mellékes."

* "Én csupán azt mondom, hogy ne le­gyetek pénzéhesek, vagyon hajhászok, mert ezek mind kicsinyes tulajdonságok."

* "Ne az Istennek szánt pénzen takarékoskodj, mert ezzel el veszted Isten áldását. Amit Istennek adsz, az nem veszett el, sőt azt jelenti, hogy vagyonod a legjobb bankba helyezted."

2013. február 19., kedd

15. C. H. Spurgeon: Szántó János beszédei - a kétarcú emberekről

* "Sok ember oly szelídnek látszik, mintha a vaj sem olvadna el a szájá­ban és mégis ha a célja úgy kívánja, tüzet okád. Sokan a tyúkokkal tanyáznak és a ró­kákkal osztoznak. A napokban olyan kábá­tokról olvastam, amelyek kifordítva is hord­hatók. A szabó, aki e kabátokat kitalálta, biztosan jó üzletet csinál. A nyulakkal tarta­ni és a kutyákkal futni, ma is divatos jelen­ség."

* "Némely ember csak addig megbízható, míg a szemünk előtt van. Új társaság új em­bert formál belőle. Olyanok, mint a víz, amely felforr vagy megfagy, aszerint, hogy milyen a körülötte lévő hőmérséklet. Sok embernek azért ilyen a magatartása, mert nincs önálló meggyőződése."

* "Hasonlítanak az evezősökhöz, akik az ellenkező irányba haladnak, mint ahova néznek."

* "Nem annak az élete dicséri az Istent, aki a leghangosabban énekel. Nem azok a legkomolyabbak, akik a legsavanyúbb arcot vágják."

* "Lehet, hogy a becsületesség néha kelle­metlen helyzetet teremt, de az így is jobb az álnokságnál. Az őszinték elveszik jutalmu­kat az utolsó napon, de egy csalárd ember épp oly kevésbé juthat a mennyországba, mint az, aki hóna alatt malomkővel akarja átúszni az Atlanti-óceánt."

2013. február 18., hétfő

14. C. H. Spurgeon: Szántó János beszédei - házasság

* "Ha a férfi hűséges, akkor az asszony is az szokott lenni. Vannak férfiak, akik sem asszonnyal, sem asszony nélkül nem boldo­gulnak. Nyomorultan érzik magukat a feldi­csért nőtlen állapotban, de otthonuk pokollá válik, ha megnősülnek...Aki boldog volt nőtlen ko­rában, az boldog nős korában is, s egy bol­dog férjnél nincs boldogabb ember a világon. A boldog házasságban élő férfi és nő élete ki­egyensúlyozott s az élet terhét olyan örömmel viselik, mint egykor az Eskol szőlőfürt­jét vivő férfiak (4Móz 13,24). Úgy élnek, mint két paradicsommadár, mert rájöttek arra, hogy az osztott öröm kettős öröm és a meg­osztott bánat fél bánat. Eletükben ez az új számtani szabály érvényesül. A gondok sze­kere könnyen gurul, mert ketten húzzák és ha egyszer-másszor valamivel nehezebben is megy, annál jobban szeretik egymást s e szeretettel terhüket kölcsönösen megkönnyítik."

* "Ha a házastársak között veszekedés tá­mad, úgy legtöbbször mind a két fél hibás s az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. Ha egy családban sok a baj, ennek a férj éppúgy oka, mint az asszony. Károly éppúgy okolható a civakodásért, mint Jolán, sőt el­sősorban ő. Ha a férj önző szeretetében nincs édesség, ne csodálkozzon azon, ha a nő keserű lesz."

* "Azt mondják: „A házasságok az égben köttetnek". A házasság önmagában véve jó, de akadnak bolondok, akik az ételből mérget csinálnak és az áldást átokká változtatják. Aki feleségét Istentől kérte és az illetőt nem csupán alakjáért, hanem szép lelkéért vette el, az remélheti, hogy választását Isten is megáldja. Azoknak, akiknek szeretete Isten­ben egyesül s akik az ő szeretetét kérik, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretet és az öröm egyszer elhagyja őket."